Privacy Policy

Privacyverklaring van Crosswise NV

Crosswise NV, met maatschappelijke zetel te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Smederijstraat 32 unit 12/13 en ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0471.500.469 draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar websites. Al uw gegevens die u op onze corporate websites en/of productsites ingeeft worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Bij het mededelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebbben genomen van onze privayverklaring en geeft u uitdrukkelijk uw akkoord voor het verwerken en behandelen van deze gegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

Crosswise NV, met maatschappelijke zetel te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Smederijstraat 32 unit 12/13 met ondernemingsnummer BE0471.500.469, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteert Crosswise NV de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) vanaf haar inwerkingtrede op 25 mei 2018.

Aard en verwerking van de gegevens

Bij een informatie-aanvraag of een bestelling vraagt Crosswise NV u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren of uw bestelling af te handelen:

 • naam
 • voornaam
 • aanspreektitel
 • bedrijfsnaam
 • BTW nummer
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • adres (straat, postnummer, gemeente, land)
 • vragen of opmerkingen

Doel van verwerking persoonsgegevens

Het gebruik van de persoonsgegevens heeft als doel de uitvoering van de overeenkomsten met klanten, prospecten en leveranciers te waarborgen. Indien akkoord worden deze gegevens verwerkt voor het uitvoeren van directe marketingactiviteiten.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt zolang Crosswise NV het gebruik hiervan nuttig acht. Deze kunnen ten allen tijde gewijzigd of verwijderd worden op aanvraag van de persoon zelf. Uitzondering hierop is het verplicht door wet bijhouden van gegevens voor een specifieke termijn of een lopend geschil waar de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

 • Recht op inzage en kopie
 • Recht op reftificatie
 • Recht op het wissen
 • Recht op het beperken van persoonsgegevens
 • Recht op bezwaar in te dienen
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht om klacht in te dienen
 • Recht om toestemming in te trekken

Gegevensuitwisseling aan derden

De gegevens die Crosswise NV bewaard zullen nooit doorgegeven worden aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wijziging persoonsgegevens en bijkomende informatie

Voor een wijziging door te voeren in de persoonsgegevens neemt u contact op met Saskia Clippeleyr: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Indien u meer informatie wenst of vragen hierover hebt kan u ook altijd op bovenstaande e-mail terecht.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die de server van onze website via uw browser tijdelijk opslaat op uw computer of ander toestel. Cookies hebben uiteenlopende functies: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de bezoeker, statistische gegevens verzamelen, de inhoud van en/of de reclame op de sites aanpassen aan de gebruiker enz. De volgende keer dat u onze website op uw toestel bezoekt, wordt de opgeslagen informatie in de cookies overgedragen naar onze website (“First Party Cookie”) of naar een andere website waar de cookie toe behoort (“Third Party Cookie”). We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren. In dat opzicht, wordt alleen de cookie zelf op het toestel geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen nadat u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of als het strikt noodzakelijk is om de aangeboden service te gebruiken.

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt op de website van Crosswise.

 1. Verplichte en technische cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van bepaalde delen van onze websites. Bijvoorbeeld om te navigeren tussen de verschillende delen van de website en om formulieren in te vullen. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet werken, of niet optimaal werken. Met deze cookies kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze websites om de inhoud en prestatie ervan te verbeteren.
 2. Functionele cookies: Functionele cookies maken het gemakkelijker voor onze websites om te werken, een betere surfervaring van onze bezoekers te ondersteunen en ze gebruiksvriendelijker te maken.
 1. Google Analytics Cookies: Crosswise maakt gebruik van Google Analytics Cookies om te analyseren hoe gebruikers zijn website gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (waaronder uw IP‑adres) wordt doorgezonden aan en opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor website‑operatoren. Google geeft deze informatie eventueel ook door aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken.

U accepteert het gebruik van cookies, overeenkomstig dit document, wanneer u onze websites gebruikt.

 

Crosswise SA et sa déclaration relative à la protection de la vie privée

Crosswise NV, dont le siège social est situé au 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Smederijstraat 32, 12/13 et enregistré auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, sous le numéro d'entreprise BE0471.500.469, garantit la confidentialité de ses clients. Toutes vos données que vous saisissez sur nos sites Web d'entreprise et / ou sites de produits seront traitées en toute confidentialité. Ils servent à vous garantir un meilleur service.

Au moyen de cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons vous informer sur la collecte et le traitement de vos données personnelles. Lorsque vous communiquez vos données personnelles, vous déclarez explicitement avoir pris connaissance de notre déclaration de confidentialité et avoir expressément consenti au traitement de ces données.

Responsable du traitement des données

Crosswise NV, dont le siège social est situé à 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Smederijstraat 32, sous-division 12/13, numéro d'entreprise BE0471.500.469, est responsable du traitement de vos données personnelles.

Dans le cadre de la collecte et du traitement de vos données personnelles, Crosswise SA respecte la réglementation belge sur la protection des données personnelles, ainsi que le règlement général sur la protection des données (GDPR) depuis son entrée en vigueur le 25 mai 2018.

Nature et traitement des données

Lors d'une demande d'information ou d'une commande, Crosswise SA vous demande le minimum de données afin de pouvoir vous contacter ou traiter votre commande, à savoir :

 • nom
 • prénom
 • entreprise
 • Numéro TVA
 • adresse électronique
 • numéro de téléphone
 • adresse (rue, code postal, ville, pays)
 • vos questions ou suggestions

Les autres renseignements sont facultatifs, il vous est loisible de nous les communiquer ou non. Si vous cochez la case “Enregistrez mon profil”, vous n'aurez plus à introduire vos coordonnées lors d'une prochaine demande d'information ou commande. Vos données seront complétées automatiquement pour votre plus grand confort. Afin de vous tenir au courant de ses activités, Crosswise SA traite vos données de manière automatisée.

But du traitement des données personnelles

L'utilisation des données personnelles vise à garantir l'exécution des accords avec les clients, prospects et fournisseurs. En cas d'accord, ces données sont traitées pour effectuer des activités de marketing direct.

Durée de la traitement

Les données personnelles sont stockées et traitées tant que Crosswise NV le juge utile. Ceux-ci peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment à la demande de la personne elle-même. Une exception à cette règle est l'obligation légale de conserver des enregistrements pour une période spécifique ou un litige en cours où les données personnelles sont nécessaires.

Droits relatifs à vos données personnelles

 • Droit d'inspection et copie
 • Droit à la réification
 • Droit d'effacer
 • Droit de restreindre les données personnelles
 • Droit de déposer une opposition
 • Droit de transférer des données
 • Droit de déposer une plainte
 • Droit de retirer la permission

Échange de données avec des tiers

Les données que Crosswise NV conserve ne seront jamais transmises à des tiers sans votre consentement explicite.

Modifier les données personnelles et les informations supplémentaires

Pour toute modification des données personnelles, veuillez contacter Saskia Clippeleyr: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Si vous souhaitez plus d'informations ou si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez toujours contacter l'adresse e-mail ci-dessus.

L'utilisation de cookies

Les cookies sont de petits fichiers textes que le serveur d'un site web stocke temporairement sur votre ordinateur ou appareil via votre navigateur. Les cookies remplissent toutes sortes de fonctions : permettre au site web de se souvenir des préférences des visiteurs, collecter des données statistiques, adapter le contenu et/ou le matériel publicitaire à l'utilisateur, etc. La prochaine fois que vous visitez notre site web sur votre appareil, les informations stockées dans les cookies sont transférées sur notre site web ("First Party Cookie") ou sur un autre site web auquel appartient le cookie ("Third Party Cookie"). Nous utilisons ces informations pour concevoir et afficher de manière optimale le site web en fonction de vos préférences. À cet égard, seul le cookie lui-même est identifié sur l'appareil. Les données personnelles ne sont stockées qu'après que vous avez explicitement donné la permission ou lorsque l'utilisation du service proposé est strictement nécessaire.

Différents types de cookies sont utilisés sur le site web de Crosswise.

 1. Cookies obligatoires et techniques: Ces cookies sont requis pour l'utilisation de certaines parties de nos sites web. Par exemple, ils vous permettent de naviguer entre les différentes parties du site et de remplir des formulaires. Si vous refusez ces cookies, certaines parties du site ne fonctionneront pas ou ne fonctionneront pas de manière optimale. Ces cookies nous permettent de collecter des informations sur l'utilisation de nos sites web afin d'améliorer le contenu et les performances de nos sites web.
 2. Cookies fonctionnels: Les cookies fonctionnels facilitent le fonctionnement de nos sites web, favorisent une meilleure navigation de nos visiteurs et les rendent plus conviviaux. Par exemple, ces cookies peuvent se souvenir de votre choix de langue, ou si vous avez déjà été invité à participer à un sondage, de sorte que la prochaine fois que vous visitez le site web, vous ne serez plus invité à le faire.
 3. Cookies Google Analytics: Crosswise utilise des cookies Google Analytics pour analyser l'usage du site web. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation du site web (en ce compris votre adresse IP) seront transmises à Google. Google utilisera ces informations afin d'évaluer votre utilisation du site web, d'établir des rapports sur l'activité du site web à destination des opérateurs du site web. Google peut également transmettre ces informations à des parties tierces si la loi l'y contraint, ou si lesdites tierces parties traitent l'information pour le compte de Google.

Quand vous utilisez nos sites web, vous acceptez l’utilisation des cookies conformément à ce document.

Contact us

And we keep in touch

Crosswise Telecom respects your data privacy.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. If you continue to use this site, we will assume that you are happy with it. Please read more at our privacy policy page.

I accept